Aktualności 13 kwietnia 2015

Włącz się do gry i zgarnij tablet lub smartfon NEXO

Już dziś włącz się do gry i zgarnij tablet lub smartfon NEXO. Kup tablet NEXO Avio lub smartfon NEXO handy, wyślij do nas dowód zakupu i odpowiedz na proste pytanie konkursowe, a będziesz miał szansę otrzymać zwrot kosztów za zakupiony tablet/smartfon lub drugie takie samo urządzenie w prezencie.

Regulamin konkursu – włącz się do gry i zgarnij tablet lub smartfon NEXO by NavRoad

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Nazwa konkursu: „Włącz się do gry i zgarnij tablet lub smartfon NEXO by NavRoad”, zwanego dalej „Konkursem”

2. Organizatorem konkursu jest firma Jamicon D. Leszczyński Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Barlickiego 8, NIP: 634-23-02-262, zwana dalej „Organizatorem”

§ 2. PRZEBIEG KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs trwa od 1. Kwietnia do 31. Maja 2015 roku. Organizator wyłoni Zwycięzcę, ogłaszając wyniki na stronie internetowej www.navroad.com oraz fanpage’u NavRoad, w terminie do 14 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń.

2. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie RP.

3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie (lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), zamieszkałe na terenie RP. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Jamicon D. Leszczyński Sp. Jawna, ani członkowie ich rodzin.

4. By wziąć udział w konkursie należy w terminie od 1. Kwietnia do 31. Maja 2015 roku zakupić tablet NEXO Avio lub smartfon NEXO handy i przesłać na adres e-mail konkurs@navroad.com skan dowodu zakupu, a także odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego to właśnie Tobie powinniśmy zwrócić kwotę zakupu tabletu/smartfona?”. Jeden dowód zakupu może zostać przesłany jako zgłoszenie konkursowe tylko jeden raz i tylko przez jedną osobę, chyba, że na jednym paragonie widnieje więcej niż jeden tablet NEXO Avio lub smartfon NEXO handy.

5. Nadesłanie materiału konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia. Autor zezwala na publikację materiału na stronie www.navroad.com oraz fanpage’u marki NavRoad na Facebook’u, a także na ich wykorzystania w przyszłości w materiałach i kanałach komunikacji firmy Jamicon.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest zwrot kwoty wydanej na zakup urządzenia NEXO Avio lub NEXO handy, która to widnieje na przesłanym dowodzie zakupu, w trakcie trwania konkursu. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany numer konta lub w gotówce (w przypadku odbioru osobistego). Zwrócona zostanie kwota widniejąca na zeskanowanym dowodzie zakupu, nie uwzględniająca kosztów przesyłki czy dodatkowych kosztów poniesionych na zakup urządzenia. Zwycięzca może zrezygnować z wypłaty gotówki, na rzecz bezpłatnego przekazania nowego urządzenia – NEXO Avio lub NEXO handy – w zależności od podjętej przez niego decyzji.

2. Zwycięzca zostanie wybrany spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń, poprzez głosowanie członków jury konkursowego, w składzie którego znajdą się pracownicy firmy Jamicon D. Leszczyński Sp. Jawna. Dane zwycięzcy zostaną podane na stronie www.navroad.com oraz na fanpage’u NavRoad. Zwycięzca ostanie również poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty e-mail na adres z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

3. Nagroda zostanie przekazana na ręce zwycięzcy w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu, w formie bądź to przelewu bankowego na wskazany przez zwycięzcę numer rachunku bankowego, zwrotu gotówki, bądź przekazaniu nieodpłatnie urządzenia NEXO Avio lub NEXO handy.

4. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.

5. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,- PLN.

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu poprzez przesłanie na adres e-mail prawidłowego zgłoszenia wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Jamicon D. Leszczyński Sp. Jawna, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Barlickiego 8 NIP 634-23-02-262, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i przekazania nagrody oraz w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

2. Warunkiem niezbędnym dla otrzymania nagrody jest dodatkowo podanie prawdziwych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru konta bankowego, na które ma zostać przesłana nagroda oraz banku w którym konto jest prowadzone lub w przypadku wybrania nagrody rzeczowej podanie prawidłowego adresu wysyłki. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu lub marketingowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

3. Zwycięzca Nagrody w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na stronach Konkursu i stronach z konkursem powiązanych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo przesłane zgłoszenie, wysłanie zgłoszenia na niewłaściwi adres e-mail. Organizator nie bierze odpowiedzialności za podanie niewłaściwego numeru konta bankowego przez uczestnika konkursu.

2. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@navroad.com dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

3. W sprawach reklamacyjnych dotyczących sposobu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców lub innych, obowiązuje forma pisemna (e-mail, poczta tradycyjna). Wszelkie zastrzeżenia należy zgłosić w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Decyzje odnośnie zgłoszeń reklamacyjnych podejmowane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. Kwietnia 2015 roku, pozostanie do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej organizatora www.navroad.com przez cały czas trwania konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy nadrzędne (kodeks cywilny).

Regulamin konkursu – PDF